Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 116"

   Статут

                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО               

Департамент гуманітарної політики

                                                      Дніпровської міської ради

                                                      Наказ від________№____

                                                   Директор  департаменту

                                                гуманітарної політики

                                                               ____________Г.В.Глядчишин

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №116»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ПРИЙНЯТО                        

                                                              Радою навчального закладу   

                                                                           Протокол від __________ №_____  

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

 

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи № 116, зареєстрованого виконкомом Дніпровської міської ради, рішення від 18.09.2003 № 2465, перереєстрованого із урахуванням змін 11.12.2007, номер запису 12241200000040461, ідентифікаційний номер 26460101, перереєстрованого 19.11.2009р. № 12241050001040461 ідентифікаційний номер 26460101 .

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ«СЕРЕДНЯ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 116» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 загальноосвітній навчальний заклад I- III ступенів:

Iступінь - початкова школа,

IIступінь - основна школа,

IIIступінь - старша школа,

зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 18.09.2003р.року № 2465, перереєстрованого із урахуванням змін 11.12.2007, номер запису 12241200000040461, ідентифікаційний номер 26460101, перереєстрованого 19.11.2009р. № 12241050001040461 ідентифікаційний номер 26460101 .

1.2.      Місцезнаходження      КОМУНАЛЬНОГО      ЗАКЛАДУ      ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №116» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

49082, м. Дніпро, вул. Передова, 601, тел. 720-21-24, факс 720-21-12.

1.3.    КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №116» ДНІПРОВСЬКОЇ MICЬKOЇ РАДИ (КЗО СЗШ №116 ДМР) є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ (далі – навчальний заклад).

1.4.   Власником навчального закладу є територіальна громада міста в ocoбi Дніпровської міської ради.

1.5.  Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6.  Головними завданнями навчального закладу є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій i звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів i націй;

формування i розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості,особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної   гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків   людини i громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей i обдарувань, наукового світогляду;

реалізація права учнів на вільне формування політичних i світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження i зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину i суспільство.

1.7. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08. 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення i здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.9.    Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством i державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, утому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.10.  У навчальному закладі визначена українська мова навчання (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради від 01.11.2016 р. №251), профіль навчання - технологічний.

1.11. Навчальний заклад має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи iзасоби організації навчально-виховного процесу   за   погодженням iзвласником;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти i впроваджувати

експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну,

експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати piзнi форми морального i матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

бути користувачем рухомого i нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

отримувати кошти i матеріальні цінності від opraнів виконавчої влади, юридичних i фізичних oci6;

залишати у своєму розпорядженні i використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних i культурних підрозділів;

організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

на відпочинкову зміну відкривати Taбip з денним перебуванням - заклад, тимчасово утворений у навчальному закладі.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують: психологічна служба, методичні комісії, творчі групи учителів тощо.

1.13.  Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником i здійснюються КЗ ДЦПМСД №8 вул. С.Ковалевської, 53а, м.Дніпро.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними i фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.15. Харчування учнів забезпечується департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету та батьківською оплатою відповідно до норм харчування.

 

II. Організація навчально-виховного процессу

 

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

В   плані   роботи      відображаються      найголовніші      питания     роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основітипових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освти iнауки України, ізконкретизацією варіативної частини iвизначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу, затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3.  Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти iнауки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на piвнідержавних стандартів.

2.4.  Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5.   Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заявибатьків або oci6, яю ixзамінюють) або направлень відповідних органівуправління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти i науки України зразка.

2.6.  У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-7 класів за бажанням їхніх батьків або ociб, які їxзамінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня i відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (ociб, які їx замінюють). Визначається такий режим роботи груп продовженого дня 12.00-18.00.

2.7.   Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань i закінчуються не пізніше 1 –го липня наступного року. Навчальний рік поділяється на

2 семестри.

2.8.  Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім    випадків, передбачених законодавством України).

2.9.   За погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10.   Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дванадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міскої ради татериторіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11.Щоденна кількість i послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу i затверджується директором. Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять .  Kpiм різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом i спрямовані на задоволення освітніх iнтepeciв учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів i обдаровань.

2.12.  Зміст, обсяг iхарактер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних i санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13.  У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому - одинадцятому (дванадцятому) - за загальноприйнятою системою оцінювання рішення педагогічної ради навчального закладу). У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14.  Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15.    Порядок переведення i випуск учнів навчального закладу визначається чинною    інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти ycixтипів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти iнауки України та зареєстрованої   в Міністерстві юстиції України.

2.16.  Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається чинним Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти i науки України   та зареєстрованого Міністерством юстиції України.

2.17.  Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту: по закінченні початкової школи – табель успішності; по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту; по закінченні навчального закладу -атестат   про   повну загальну середню освіту.

2.18 . 3а успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального i матеріального заохочення: грамоти, похвальні листи, інші подарунки (в межах коштів, передбачених на ці цілі.

 

III. Учасники навчально-виховного процессу

 

3.1.  Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2.   Права   i обов'язки   учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на користуваннянавчально-виробничою, науковою, матеріально-

технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною лікувально-оздоровчою базою навчального закладу; на доступ до інформації з ycix галузей знань;

брати участь у різних видах науково-практичної діяльності,

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

брати участь в обговоренні i вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного iфізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечніiнешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4.  Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками,

підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитись до державного, громадського i особистого майна;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5.  Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством

України про працю. Законом України "Про загальну середнюосвіту"   та іншими законодавчими актами.

3.7.  Педагогічні працівники мають право на: захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленному порядку науково-дослідної,

експериментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

отримання пенсії, у тому числі i за вислугу років у порядку визначеному законодавством України;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8.  Педагогічні працівники зобов'язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на piвнiобов'язкових державних вимог;

сприяти розвитку інтеpeciв, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їx здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

настановленням i особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди мiж yciмaнародами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанию ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну iполітичну культуру;

виконувати статут навчального закладу, правила внутршнього розпорядку,   умови контракту чи трудового договору,

виконувати накази i розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9.     У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положения про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти i науки України.

3.10.  Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутршнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11.  Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати i бути обраними до батьківських комітетівта органів громадського самоврядування;

звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу i органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

на захист   законних   інтересів своїх дітей в органах громадського   самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.12.  Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти iзобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, ciм'ї, державної та рідної мови, повагу до національної іcтopiї, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13.  Представники громадськості мають право:

обирати i бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі

керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами i гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14.  Представники громадськості зобов'язані:

дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий cпосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

IV. Управління навчальним закладом

 

4.1.  Управління    навчальним    закладом    здійснюється   департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке є представником

власника.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на piвнi спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу та його заступники призначаються i звільняються з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням   чинного законодавства.

4.2.  Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

учнів навчального закладу другого-третього ступеня - класними зборами;

батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 50%, учнів 50%, батьків i представників громадськості 50%. Термін їx

повноважень становить 1 piк.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їx загальної кількості, директор навчального закладу, власник.

Загальні збори:

обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їx повноважень;

заслуховують звіт директора i голови ради навчального закладу;

розглядають питания навчально-виховної, методичноїi фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизаціїi гуманізації навчально-виховного процесу;

об'еднання зусиль педагогічного i учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному

забезпеченню навчально-виховногопроцесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків i дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та

загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3.   До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II—III ступенів навчання, батьків i громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин    приймається виключно загальними зборами. На чергових

виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4.  Рада навчального закладу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільностіiрівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний piк.

Засідання ради може скликатися йї головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьківабо ociб, які ix замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питания.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5.  Очолює раду навчального закладу голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії i зміст їx роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд yci питания, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6.  Рада навчального закладу: організовує виконання рішень загальних зборів;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядаєi затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

затверджує режим роботи навчального закладу;

сприяє формуванню мережі класів навчального закладу,

обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або cpiбнoю медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

разом iз педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства i держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозицій щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо моральногоi матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їx вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (ociб, якіix замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

розподіляє i контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або ociб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічнійocвіті батьків;

сприяє поповненню біблютечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питания здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням i медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

вносить пропозиції щодо морального i матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасовікомісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4.  При навчальному закладі за рішенням загальних зборів створеніi діють рада школи, піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання комісій, асоціації тощо.

4.5.  Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для вcix громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання i виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями,

підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання i виховання учнів у навчальному закладі;

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.5.2.  Піклувальна рада формується у складi 7 ociб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось iз членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3.  Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності i рівноправності членства;

гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на piк.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини i більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості.

Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4.  Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

Зчисла членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

скликає i координує роботу піклувальної ради;

готує i проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника

загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої,

наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-

оздоровчої  бази навчального закладу;

залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічноїi навчально-методичної бази навчального закладу;

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

створювати комісії, ініціативні групи, доскладу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор навчального закладу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує

раціональний добір i розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового i кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів i програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

відповідає за якість i ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів на захист їx від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками.

організовує та здійснює контроль харчування учнів; контролює організацію медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів i несе за це відповідальність;

діє від імені навчального закладу, представляє його в ycix державних та інших органах, установах i організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном i коштами;

відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу, має право першого підпису платіжних документів для здійснення видатків;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном i коштами;

видаєу межах своєї компетенції накази та розпорядження i контролює їx виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм i методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, власником, місцевими   органами державної виконавчої влади тощо.

4.7.  Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу i затверджується департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8.  У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.9.  Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення i методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

переведення учнів до наступних класів iїх випуску, видачі документів про   відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки i передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.10.  Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на piк.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питания навчально-виховного процесу.

4.11.  У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база

 

5.1.  Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2.   Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування i Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3.  Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами i несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4.  Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.   Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав   іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до   чинного законодавства.

5.5.  Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерні, а також спортивного залу, бібліотеки, apxiвy,  медичного, комп'ютерного кабінетів, їдальні,  приміщення для  технічного та навчально-допоміжного персоналу, тощо.

5.6.  Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

5.7.  Навчальний заклад має право здавати в аренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів)  підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі за узгодженням з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке здійснює оперативне управління діяльністю навчального закладу.

5.8.  Навчальний заклад має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів, його структурних підрозділів, філіалів, цехів, а також нежилих приміщень) підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, якійому належать, а також списувати їx з балансу, відповідно до порядку, встановленому чинним законодавством.

 

VI. Фінансово-господарська діяльність

 

6.1.     Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на його кошторису.

6.2.  Джерелами формування кошторису навчального закладу є: майно власника;

кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

кошти, отримані за надання платних послуг згідно з чинним законодавством;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання:                               

благодійний фонд внесків юридичних i фізичних ociб.

6.3.     У навчальному закладі створюється фонд, який формується з урахуванням матеріально- побутових потреб учнів за рахунок коштів власника та бюджету, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду  зберігаються на реєстраційному рахунку навчального закладу в органах Державного казначейства i витрачаються відповідно до кошторису.

Облік i використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються навчальним закладом відповідно до порядку, передбаченого    чиним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснює департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

6.4.  Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5.Навчальний заклад є неприбутковою установою.Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, повʾязаних з ними осіб;

- доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

- у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

6.6.  Порядок діловодства i бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерстваосвіти i науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад.

6.7.   Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

6.8. За рішенням власника бухгалтерський облік здійснюється або самостійно, або через централізовану бухгалтерію.

 

VII. Міжнародне співробітництво

 

7.1.  Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обміну рамках oсвітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.  Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн за погодженням з департаментом гуманітарної політики.

 

 

 

VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу

 

8.1.   Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2.  Державний контроль здійснюють Міністерство освітиi науки України,    Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради,

8.3.   Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти i науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види i періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на piк. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

 

IX. Реорганізація або ліквідаціянавчального закладу

 

9.1.   Припинення навчального закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації - за рішенням власника, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

3 часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2.  Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів i кредиторів i розраховується з ними, складае ліквідаційний баланс i представляє його власнику.

9.3.  У paзi ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9.4.  У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.